Algemene voorwaarden

- Een annulatie van uw bestelling is niet mogelijk.
- Een wijziging van uw bestelling is mogelijk binnen de 24 uur mits het sturen van een e-mail naar healthcare@televic.com met als titel wijziging bestelling nr xxxx en als inhoud de vermelding van uw wijziging en uw contactgegevens.
- Onder wijziging wordt niet het bijbestellen van artikels beschouwd.
- Artikels kunnen niet teruggestuurd worden naar Televic indien het om een foutieve bestelling gaat. 
- Onze vertegenwoordigers hebben geen enkele bevoegdheid om ons te verbinden.
- Prijzen: behoudens strijdig beding gelden de opgegeven prijzen als netto voor levering van materiaal, vertrek uit onze magazijnen of werkhuizen.
- Woonstkeuze: al onze verkopen worden beschouwd als afgesloten te 8870 Izegem.
- Prijsverhoging: in geval van loonsverhoging of opslag der grondstoffenprijzen behouden wij ons het recht voor in de loop van het contract de overeengekomen prijzen te verhogen

- Leveringstermijn: wordt enkel opgegeven ten titel van aanwijzing en zal zoveel mogelijk worden geëerbiedigd. Behoudens speciale schriftelijke overeenkomst kan geen
enkele vergoeding geëist worden voor laattijdige levering.
- Aanneming en waarborg: de koopwaar wordt altijd beschouwd als in ontvangst genomen in onze werkhuizen en wordt beschouwd als definitief aangenomen bij het verlaten ervan. Wij waarborgen onze leveringen en werken gedurende één jaar tegen elk gebrek van fabricage, de transistoren en de lampen gedurende zes maanden
verstaan zijnde dat deze waarborg uitsluitend beperkt is tot het kosteloos vervangen in onze werkhuizen van het defect bevonden stuk, dat eigendom van de leverancier wordt. Geen enkele andere aanspraak te onzen opzichte zal kunnen gemaakt worden, ook niet in geval van zware fout.
- Verpakking en zending: de verpakking is in onze prijzen niet inbegrepen. Alle vervoer gebeurt op risico van de koper, zelfs wanneer deze verkoop franco gebeurt. De koper moet in geval van averij of verlies van goederen zijn rechten doen gelden ten opzichte van de vervoerder. De levering ter plaatse, vrachtvrij of niet, gebeurt per vrachtwagen, tot op een plaats toegankelijk voor voertuigen. De afladingskosten zijn ten laste van de koper.
- Ongevallen en verzekering: in geval van ongevallen die zich kunnen voordoen op gelijk welk ogenblik en in gelijk welke omstandigheden ook, beperkt zich de verantwoordelijkheid van de leverancier uitsluitend tot zijn eigen personeel en geleverd materiaal. De leverancier wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen die tijdens de montage zouden kunnen gebeuren aan de installatie van de koper. Deze laatste zal zijn materiaal tegen brandgevaar en diefstal verzekeren vanaf de verzending ervan.

- Facturen: alle taksen, tegenwoordige of toekomende, zijn ten laste van de koper.

- Betaling: Alle facturen zijn te betalen 30 dagen op einde maand. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle betalingen te doen door overschrijving op onze rekening nr. 564 - 5141603 - 11 ten laatste op de vervaldag van de factuur en dit zonder dat wij aanmaningsbrieven of rekeninguittreksels moeten sturen. Indien een levering of een inbedrijfstelling buiten onze schuld vertraging oploopt, dan verplicht zich de koper ertoe de betalingen te vereffenen naargelang het materiaal te zijner beschikking gesteld wordt in onze werkhuizen.
Bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zullen de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning, een verwijlintrest opbrengen van 12% ‘s jaars. Daarnaast zal in geval van niet-betaling op de vervaldag een schadevergoeding verschuldigd zijn, forfaitair begroot op 10% van het factuurbedrag, dit met een minimum van 49,60 EUR en een maximum van 1487,40 EUR.

- Verbreking: iedere bestelling kan van rechtswege verbroken worden door de verkoper in geval van niet-nakoming door de koper van zijn verbintenissen en inzonderheid bij ontstentenis van de naleving van de betalingsvoorwaarden. In dit geval kan de verkoper een schadevergoeding vragen aan de koper. In algemene zin, elke verandering in de financiële toestand of de kredietwaardigheid van de koper, zoals: concordaat, bankroet, uitstel van betaling na vervaldag, protest, enz., geeft ons het recht, hetzij iedere gedane bestelling of saldo van bestelling, zonder meer te vernietigen ofwel om de nodige waarborgen dienaangaande te eisen.

- Eigendomsvoorbehoud: De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling. De risico’s zijn ten laste van de koper van zodra de goederen onze werkhuizen verlaten. De betaalde voorschotten zullen als schadevergoeding en intresten kunnen behouden worden.
- Overmacht: de gevallen van overmacht of heirkracht ontslaan ons van rechtswege en zonder vergoeding verschuldigd te zijn, van de uitvoering der lopende orders of van de overeengekomen termijnen van levering en dit vanaf de dag der gebeurtenis. Wordt als overmacht beschouwd elke onvoorziene omstandigheid die de uitvoering van onze verbintenissen onmogelijk maakt.
- Imprevisie: De gevallen van imprevisie ontslaan ons van rechtswege en zonder vergoeding verschuldigd te zijn, van de uitvoering van lopende orders of van de overeengekomen termijnen van levering en dit vanaf de dag der gebeurtenis, dit tenzij er wederzijds wordt overeengekomen de lopende orders of de afgesproken termijnen aan te passen. Onder gevallen van imprevisie worden verstaan: gebeurtenissen die het uitvoeren van onze verbintenissen zoveel moeilijker of duurder maken dat het evenwicht van het contract er wezenlijk door wordt aangetast. Worden onder meer als gevallen van imprevisie beschouwd: brand, overstroming, breuk aan machines, gebrek aan brandstof of elektrische stroom, de oorlog in binnen- en buitenland die de bevoorrading in grondstoffen bemoeilijkt, opstand, werkstakingen, lock-out, de onderbreking van de vervoerdiensten per spoor, water of langs de weg. In één woord alles wat de productie of de verzendingen kan beletten of bemoeilijken.
- Betwisting en rechtsmacht: ten einde in aanmerking genomen te worden zal elke betwisting ons schriftelijk medegedeeld worden binnen de eerste tien dagen volgend op de levering. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot het eventueel vervangen van defecte wisselstukken. De hoeveelheden in onze werkhuizen aangegeven zijn de enige die voor het opmaken der rekeningen in aanmerking komen. Geen materiaal mag ons teruggestuurd worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle geschillen, van welke aard ook, kunnen uitsluitend beslecht worden door de rechtbank van Kortrijk, niettegenstaande
elk andersluidend beding. Het Belgische recht is van toepassing. Het aanvaarden van wissels, cheques, enz. in betaling, brengt geen afwijking mede aan deze clausule van bevoegdheid.

- Wijzigingen: Wijzigingen aangebracht aan een of ander bovengenoemde artikels brengen voor de andere voorwaarden geen verandering met zich mede. Elke wijziging dient het voorwerp uit te maken van een geschreven beding.
- Aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden: de hierbij aangehaalde algemene verkoopsvoorwaarden maken wezenlijk deel uit van ieder afgesloten verkoopsovereenkomst.
Verondersteld wordt dat de koper er kennis van genomen heeft en al de verkoopsvoorwaarden aanvaardt. Eventuele tegenstrijdige bepalingen
eenzijdig door de koper voorgelegd (bvb. op zijn/haar bestelbon) en door ons niet uitdrukkelijk aanvaard, worden als niet bestaande beschouwd en zijn dus niet van toepassing op de betreffende overeenkomst.